bezpieczni razem!

Opublikowano przez w kategorii ważne.

W dniu dzisiejszym otrzymaliście na miale oddziałowe informację dla pracowników.

Poniżej znajdziecie część najważniejszą Globalnego Porozumienia w wersji polskojęzycznej.

Oryginalną wersję można znaleźć na stronie Societe.

Komunikacja na skrzynki oddziałów- w planach- ma być cykliczna i regularna.

Każdy więc kontakt z Wam jest dla nas cenny, bo pozwoli nam przekazywać wasze wnioski czy problemy dalej. Być może okażę się, że część z nich jesteśmy w stanie razem pokonać!

 

GLOBALNE POROZUMIENIE W SPRAWIE PRAW PODSTAWOWYCH

PREAMBUŁA

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE oraz UNI Global Union (UNI), zwane dalej stronami, prowadzą działalność na międzynarodowym rynku globalnym, który stawia nowe wyzwania.

Poprzez podpisanie globalnego porozumienia, strony demonstrują chęć wzmocnienia dialogu na temat praw człowieka i podstawowych norm pracy, w szczególności w zakresie wolności zrzeszania się i rokowań zbiorowych. Dzięki wzajemnej współpracy chcą wspierać trwały rozwój działalności SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, jak również promowanie trwałych i zadowalających warunków pracy dla pracowników w SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE zobowiązuje się zrobić wszystko, co w jego mocy, aby zapewnić, żeby zasady określone w niniejszej umowie, były przestrzegane przez jej spółki zależne i podzielane przez jej partnerów biznesowych.

UNI będzie publicznie wspierać przedsiębiorstwa, które uzna za pionierów, jeśli chodzi o dobre warunki zatrudnienia i będzie współpracować z SOCIÉTÉ GÉNÉRALE w celu podniesienia standardów zatrudnienia w firmie. Będzie to zrobić za pomocą swoich wpływów w taki sposób, aby zapewnić poprawę warunków pracy w branży.

1 ZAKRES

Umowa ta dotyczy wszystkich stref geograficznych, w których spółki zależne są kontrolowane przez i zintegrowane z SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

Umowa ta określa ogólne ramy i nie ma na celu zastąpić wszelkich przepisów prawa krajowego, krajowego układu zbiorowego lub porozumienia w całej firmie, które obecnie jest w mocy, lub które może być następnie negocjowane, a oferuje korzystniejsze warunki.

UNI zawiera tę umowę w imieniu własnym oraz w imieniu wszystkich jednostek stowarzyszonych na całym świecie.

2 – ZOBOWIĄZANIE DO PRZESTRZEGANIA PRAW CZŁOWIEKA

(…)

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ponawia zobowiązanie do przestrzegania wszystkich przepisów prawa pracy, układów zbiorowych pracy, krajowych przepisów bezpieczeństwa i zdrowia, a także uznanych międzynarodowo praw i standardów praw człowieka we wszystkich rynkach, na których działa SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE zobowiązuje się zapewnić sprawiedliwe warunki pracy i zatrudnienia w całej grupie SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE nie będzie brał udziału w jakiejkolwiek formie dyskryminacji związanej z zatrudnieniem, a zwłaszcza będzie zatrudniać kobiety i mężczyzn na podstawie ich szczególnych umiejętności. Będzie traktować każdego pracownika z godnością i bez dyskryminacji, bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, sytuację rodzinną, płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, poglądy polityczne, związkowe czy religijne, rzeczywiste lub domniemaną lub nieprzynależność do grupy etnicznej czy narodu zgodnie z konwencją MOP nr 111.

3 – PRAWA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Aby wszyscy zatrudnieni mogli korzystać z prawa do stowarzyszania się, a w szczególności prawa do tworzenia i wstępowania do związku zawodowego wg własnego wyboru oraz angażowania się w negocjacje zbiorowe, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE podejmie wszelkie możliwe środki, aby:

a. Zarząd SOCIÉTÉ GÉNÉRALE w każdym z krajów stworzył wolne i otwarte środowisko, tak by ludzie mogli korzystać z wolności zrzeszania się i nie będzie przeciwdziałał ich wstępowaniu do związków zawodowych czy egzekwowaniu ich praw, jak członków związku zawodowego.

b. Żaden pracownik nie będzie zastraszany, nękany ani poddany działaniom odwetowym w wyniku egzekwowania tych praw. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE będzie wspierać i informować pracowników o przysługującym im prawie do wstępowania do związków zawodowych według własnego wyboru.

c. Uznanie czy reprezentowanie przez związek zawodowy nie będzie blokowane. Związek zawodowy zostanie uznany po zakończeniu formalności prawnych obowiązujące pod warunkiem, że spełnia wymogi prawne dotyczące uznawania zgodnie z obowiązującym prawem.

Gdy związek zawodowy zostanie uznany, zarząd SOCIÉTÉ GÉNÉRALE przystąpi do udziału w rokowaniach zbiorowych w dobrej wierze i dążeniem do osiągnięcia porozumienia z przedstawicielami pracowników zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi uznanie lub akredytację.

Aby umożliwić pracownikom skuteczne egzekwowanie swoich praw, lokalny partner UNI i lokalny zarząd SOCIÉTÉ GÉNÉRALE uzgodnią sposoby dostępu do firmy, dostosowane do lokalnych wymogów operacyjnych, tak aby móc miejscowemu oddziałowi wyjaśnić zalety łączenia i wspierania związków zawodowych. O ile rozwiązania mogą być różne, w miarę możliwości powinny one zawierać następujące elementy:

a. Spotkania z przedstawicielami związków zawodowych w celu omówienia przystąpienia do związku zawodowego mogą odbywać się w siedzibie spółki i być zorganizowane w taki sposób, aby uniknąć zakłóceń.

b. Lokalnym związek UNI i lokalny zarząd SOCIÉTÉ GÉNÉRALE wprowadzą odpowiednie procedury w celu informowania nowych pracowników o ich prawach związkowych w ramach niniejszej umowy. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE przyjmuje, że zarząd lokalne zagwarantuje pracownikom prawo do spotkania ze związkami zawodowymi bez udziału kierownictwa.

Jeśli niemożliwe jest osiągnięcie porozumienia w sprawie warunków dostępu, każda ze stron może złożyć sprawę do komitetu monitorującego, który zostanie utworzony w celu realizacji niniejszego porozumienia do rozpatrzenia i rozwiązania. Te zasady dostępu nie będą naruszać żadnych innych zasad dostępu, które zostały już uzgodnione i uznane za zadowalające dla obu stron.

(…)

 

7 – ZASTOSOWANIE

Strony przekażą obecną umowę i zobowiązania do przestrzegania jej zasad do wszystkich swoich organizacji i organów. Każdy ponosi odpowiedzialność za wykonanie umowy w dobrej wierze.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE podaje do publicznej wiadomości umowę przez udostępnienie jej w internecie na swojej stronie internetowej i przekazuje je do swoich krajowych i lokalnych zespołów zarządzających.

Strony postanawiają ustanowić wspólny komitet monitorujący, którego zadaniem będzie realizacja umowy. Rada zbiera się raz w roku w celu omówienia postępów dokonanych w ramach umowy i jej stosowania.

W wyjątkowych przypadkach komisja zbiera się na wniosek jednej ze stron, jeżeli wymagają tego szczególne okoliczności.

(…)

 

 

Sporządzono w Paryżu La Defence, 3 czerwca 2015.

For SOCIÉTÉ GÉNÉRALE For UNI Global Union

Mr Edouard-Malo HENRY Mr Philip JENNINGS

Group Head of Human Resources General Secretary

These Agreement is signed in the presence of SOCIÉTÉ GÉNÉRALE representatives French trade unions:

CFDT (Confédération Française Démocratique du travail)

CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens)

CGT (Confédération Générale du Travail)

CGT-FO (Confédération Générale du Travail -Force Ouvrière)

SNB (Syndicat National de la Banque et du Crédit) affilié à la CFE-CGC (Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *